BLOG BIZZ / NIKON WORKSHOP BY DIANA KOK

RED REIDING HOOD: Bloggers photography catwalk tips styletoday nikon fashionchick

RED REIDING HOOD: nikon workshop diana kok catwalk fotografie styletoday tips #iamafashionphotographer

RED REIDING HOOD: Bloggers catwalk photography tips nikon diana kok #iamafashionphotographer

Photos by Fashion Chick and StyleToday

[dutch]

Dinsdag 8 juli, net voor Amsterdam Fashion Week begon, volgde ik in samenwerking met StyleToday een leerzame Nikon (catwalk) fotografie workshop door modefotografe Diana Kok. Omdat ik denk dat jullie hier misschien ook wel wat van kunnen leren, ga ik jullie vandaag de highlights van wat ik heb geleerd vertellen. We begonnen met het uitzoeken van een camera waar we die dag mee wouden werken. Ik koos voor een Nikon 1 V3, een systeemcamera, omdat ik steeds vaker hoor dat professionele fotografen overgaan op systeemcamera’s. Aangezien ik soms echt gek word van die zware spiegelreflexcamera in mijn tas was ik wel erg benieuwd of dit echt een uitkomst is. Van de Nikon 1 serie (welke bestaat uit de S, J en V) is V de meest professionele. Hier kan je ook een zoeker opzetten, wat ik zelf erg prettig vond: Ik kan het beter zien door de zoeker dan vanaf een schermpje. De bijgeleverde kitlens (10-30 mm) was niet mijn ding, omdat het diafragma niet hoger kan dan 3.5 en ik zelf gewend ben om te schieten met een diafragma van 1.4 (overigens is een dergelijke lens ook wel te krijgen voor de Nikon 1 of erop te zetten met een speciaal tussenstuk). Hoe lager het getal van je diafragma (zoals Diana ook vertelde) hoe meer licht je lens doorlaat en hoe waziger de achtergrond wordt. Omdat ik zelf enorm houd van die wazige achtergrond schiet ik mijn outfit foto’s altijd op 1.4. Daarvoor heb ik het voorste wieltje op mijn camera compleet naar links gedraaid. Om echter te voorkomen dat mijn foto’s nu overbelicht worden zal ik mijn sluitertijd (het wieltje op de achterkant van de camera) hoger moeten maken en dus naar rechts moeten draaien. Hiervoor had Diana een mooi ezelsbruggetje: Naar links draaien is lichter en naar rechts draaien is donkerder. Een andere manier om je foto donkerder te maken is door je ISO omlaag te zetten (bijvoorbeeld op 200) en andersom. Diana zei dan ook: ‘Diafragma, sluitertijd en ISO zijn de belangrijkste aspecten van fotografie.’ Diana raadde trouwens af om een heel hoog diafragma (welke wordt aangeduid met een LAAG getal) te gebruiken tijdens catwalk fotografie:  Als je een hoog diafragma gebruikt heb je namelijk kans dat bepaalde delen van de kleding onscherp zijn. De modellen bewegen namelijk en je krijgt, anders dan wanneer je outfit foto’s maakt, maar één kans. Dus gebruik voor catwalk fotografie geen hoog diafragma. Voor catwalk fotografie zou de kitlens van de Nikon 1 V3 die ik testte dus wel geschikt zijn. Ook zei Diana dat je beter één goede foto kan hebben dan een hoop slechte. Schiet daarom niet in het wilde weg maar wacht je moment af, oftewel bedenk op welk punt je je foto wil maken en stel je daar op in. Zorg ook dat het model een mooie houding heeft wanneer jij je foto maakt, dus dat ze niet één been heel ver naar voren heeft steken, waardoor het lijkt alsof ze marcheert. Nogmaals: Wacht je moment af. Een andere goede tip van Diana die je ook zou kunnen gebruiken voor je outfit foto’s is deze: Houd bij een compleet zwarte outfit de knop half ingedrukt op het lichtste gedeelte van de outfit voor je de knop helemaal indrukt. Hierdoor krijgt de outfit textuur en is het niet één groot zwart vlak. Overigens is mooie foto’s maken vanaf de achterste rij is erg lastig, maar er staan vaak bankjes naast het stuk waar de ‘echte’ fotografen staan waar nooit iemand zit, maar vanaf waar je best mooie plaatjes kan schieten. Dus probeer zo dichtbij mogelijk te komen. Een tip waar ik zelf veel aan had is om ook aandacht te besteden aan de instelling van je Kelvin, de kleurtemperatuur, welke je vindt en kunt veranderen in je menu. Het veranderen van het getal van je Kelvin kan zorgen dat je foto iets blauwer of juist iets meer oranje uitvalt. Hier kan je zelf mee experimenteren (wat ik voor mijn outfit foto’s ook zeker wil gaan doen), maar als je goed luistert voor een fashion show begint hoor je vaak wel iemand roepen ‘de Kelvin is blablabla’. Wel zo makkelijk.

Dat waren voor mij de belangrijkste lessen die ik die dag heb geleerd. Nog even over de Nikon 1 V3: Ik ben onwijs enthousiast over dit apparaat en als het wat betaalbaarder was zou ik zeker overwegen er één aan te schaffen. Het scheelt enorm in gewicht en de Nikon 1 V3 is zelfs sneller dan de allerduurste Nikon camera. Daarnaast zijn de foto’s ook in superhoge kwaliteit en kan je ook gewoon in RAW schieten (handig als je foto’s bewerkt). Als ik nog geen spiegelreflexcamera had, zou ik zeker overwegen om in plaats van een spiegelreflex een systeemcamera te nemen. Mocht jij dus nog op zoek zijn naar een nieuwere professionelere camera, staar je dan niet blind op een spiegelreflex, maar overweeg ook zeker een systeemcamera.

Liefs,
Rowan

[english]

Tuesday July 8th, just before the start of Amsterdam Fashion week, I’ve been to a very helpful Nikon (catwalk) photography workshop by fashion photographer Diana Kok in cooperation with StyleToday. Because I think you could also learn a thing or two from this, I’m going to tell you some highlights of what I learned today. We started by picking a camera which we would work with that day. I choose for a Nikon 1 V3, a system camera, since I heard that many professional photographers are switching to system cameras. Since carrying around my heavy DSLR in my bag sometimes drives me crazy I was very curious to see if this would be a solution for me. The V is the most professional one of the Nikon 1 series (which consists of the S, J and V). You can adjust a viewfinder, which I really liked: I have a better view through a viewfinder than through the screen. The kitlens (10-30 mm) wasn’t really my thing, since the aperture couldn’t go higher than 3.5 and I’m used to shoot with a 1.4 aperture (such a lens is available for the Nikon 1 as well though or you can just use a ‘normal’ one by using a mount adaptor). The lower the number of your aperture (like Diana told as well) the more light your lens will let through and the blurrier your background will be. Because I really like those blurry background I always shoot my outfit photos on 1.4. Therefore I completely turned the wheel on the front of my camera to the lift. To prevent my photos from getting overexposed I will have to make my shutter speed (the wheel on the back of the camera) higher and  turn it to the right. Diana told us a nice mnemonic aid for this: Turning to the left means lighter and turning to the right means darker. Another way to get your photos darker is by choosing a lower ISO (200 for example) and the other way around. Diana said: ‘Aperture, shutter speed and ISO and are the most important aspects of photography.’ Diana advised against using a high aperture (which is a LOW number) for catwalk photography: When you use a high aperture you have a chance that some parts of the clothes turn out unsharp. The models move and you get (other than when you take outfit photos) only one chance. So don’t use a high aperture for catwalk photography. So for catwalk photography the kitlens of the Nikon 1 V3 would be suitable. Diana also mentioned that you’d rather want one good photo than a lot of crappy ones. So don’t just click like crazy, but wait for your moment: Decide at what point you want to take your photo in advance. Also make sure the model has a nice posture when you take your photo. For example you don’t want her to look like she’s marching down the catwalk. Again: Wait for your moment. Another good tip of Diana which you might want to use for your outfit photos as well is this one: When shooting an all black outfit half click your button on the lightest part of the outfit before you entirely press the button. This while give your outfit texture and won’t make it look like one flat black ensemble. It is pretty hard to take nice photos from the last row by the way, but there often are benches next to the spot where the ‘real photographers are standing where nobody ever seats, but from where you can take pretty good photos. So try to come as close as possible. A tip which really helped me was the setting of your Kelvin, the color temperature, which you will find and be able to change in your menu. Changing the number (degrees) of your Kelvin can turn out your photo a bit more blue or a bit more orange. You can experiment with this for yourself (which I sure am going to do for my outfit photos), but if you listen carefully prior to a fashion show to start and you will often hear someone shout ‘the Kelvin is blablabla’. Pretty convenient.

These where the most important lessons I learned that day. Some more about the Nikon 1 V3: I’m very excited about this device and i fit was just a little bit more affordable I would definitely consider getting one. It’s very light weight and the Nikon 1 V3 is even quicker than the most expensive Nikon camera. Next to that the photos are of a very high quality and you can shoot in RAW (which is convenient when you edit your photos). If I didn’t yet have a DSLR camera, I would definitely consider getting a system camera instead of a DSLR camera. So in case you’re looking to get yourself a new professional camera, don’t think you háve to get a DSLR, but also consider a system camera.

Lots of love,
Rowan

4 comments