BLOG BIZZ / 3 WAYS TO MONETIZE YOUR BLOG

RED REIDING HOOD: Blog Bizz How to monetize your blog money dollars louis vuitton bag

[dutch]

Vandaag ga ik in Blog Bizz de misschien wel meest gestelde vraag onder (fashion) bloggers beantwoorden: ‘Hoe verdien je geld met je blog?’ Dit moet natuurlijk niet de reden zijn waarom je blogt, maar het is toch zeker leuk om een beetje bij te verdienen met je hobby? Ik ga jullie daarom vertellen over de drie manieren die ik gebruik en die voor mij werken om geld te verdienen met je blog, maar dat wil niet zeggen dat dit de enige manieren zijn. Dus voel je vrij om het te delen als jij hier nog aanvullingen op hebt. Graag zelfs!

1. Affiliate sales
Heel veel bloggers maken gebruik van affiliate sales: Het indirect verkopen van producten en daar een percentage van krijgen. Hoe dit in zijn werk gaat? Je ziet bloggers (myself included) vaak linken naar producten op webshops die aangesloten zitten bij zo’n affiliate netwerk (zoals Asos, Topshop, Forever21 en meer). In deze links zit een code ‘verstopt’, deeplinks, die ervoor zorgen dat een eventuele verkoop naar de blogger in kwestie herleid kan worden. Zo’n aankoop hoeft overigens niet perse direct gemaakt te worden, maar kan tot ik geloof zo’n 30 dagen met behulp van cookies naar de blogger getraceerd worden. Mocht je in de tussentijd echter een deeplink van een andere blogger van dezelfde webshop hebben aangeklikt, dan is de verkoop voor die laatste blogger. Er wordt dus altijd uitgegaan van de laatst aangeklikte link. Affiliate verkoop kan je zien als een soort win-win situatie: Jij helpt je lezers om een bepaald item te vinden en daar krijg jij compensatie voor. Voor mij is het geen vetpot, maar wel een leuke verdienste erbij, waar ik niet heel veel voor hoef te doen (webshops afstruinen doe ik al als hobby, haha). Bekende affiliate netwerken waar je je als (fashion) blogger bij aan kan sluiten en waar ik zelf ook bij aangesloten ben zijn RewardStyle en Zanox.

2. Google Adsense banners
Google Adsense banners zijn banners die zijn aangepast op het internetgedrag van je bezoekers: Elke bezoeker kan weer een andere advertentie te zien krijgen. Zo zie ik op mijn eigen blog bijvoorbeeld vaak advertenties van kleding en mijn vriend van auto’s, hoe zou dat toch komen? Het werkt heel simpel: Je kiest een formaat banner en geeft eventueel aan wat voor advertenties je niet wil hebben (bijvoorbeeld gokken en dating) en plakt de gegeven HTML code in je sidebar. Hoeveel je ermee gaat verdienen is lastig te zeggen, omdat dit nogal vaag is. Google schijnt je betalen per klik (ga er niet als een gek zelf op klikken, dat kunnen ze traceren) en dit levert een paar cent op. Ik verdien er absoluut niet veel mee, maar ik doe er ook weinig tot niks voor. Ik heb één keer een HTML code moeten implementeren en de rest gaat vanzelf. Dus het is zeker mooi meegenomen.

3. Advertorials
De beste manier om geld te verdienen met je blog is door middel van advertorials: Advertenties in de vorm van blog posts. Vaak zijn deze advertenties door de blogger zelf geschreven en is het dus geen voorgekauwde tekst, dit maakt het een geloofwaardiger en waardevoller artikel. Veel grotere bloggers zitten aangesloten bij mediabureaus zoals Adfactor, Blogmij, Hot Pink Media en BlogToday. Ikzelf zit aangesloten bij BlogToday. Deze mediabureaus regelen vaak advertorials voor bloggers. Als je echter nog niet zo groot bent kan je ook prima zelf advertorials regelen (overigens doe ik dat ook nog steeds af en toe zelf). Het kan zijn dat een bedrijf, bijvoorbeeld een website, jou benadert voor het schrijven van een artikel voor hen. Je kan echter ook zelf proberen interessante bedrijven te benaderen. Wat je ervoor moet vragen is echter altijd the tricky part, hier zijn namelijk geen regels voor. Een idee is om bijvoorbeeld 0,02 cent te vragen per unieke bezoeker die je maandelijks ontvangt (je neemt het gemiddelde van de drie voorafgaande maanden). Dus stel je hebt 5.000 unieke bezoekers per maand, dan vraag je volgens deze methode 100 euro voor een advertorial. Dit is een methode waar ik ooit eens over heb gelezen, maar er zijn natuurlijk nog veel meer methodes te bedenken. Je kan bijvoorbeeld ook een standaard prijs hanteren. Ikzelf vind de 0,02 cent per unieke bezoeker echter wel een fijne, omdat het een uit te leggen bedrag is en niet lukraak uit de lucht gegrepen.

Liefs,
Rowan

[english]

Today I’m going to answer the probably most asked question among (fashion) bloggers: ‘How to monetize your blog?’ Of course this shouldn’t be the reason why you blog, but it sure is nice to earn some money with your hobby. That’s why I’m going to tell you about three ways I use and work for me to earn money with your blog, but these probably aren’t the only ways. So feel free to share if you’ve got additions. I’d love to hear them!

1. Affiliate sales
Many bloggers make use of affiliate sales: Indirectly selling products and getting a percentage of the sales. How this works? You often see bloggers (myself included) linking to products on web shops who are connected to a so-called affiliate network (like Asos, Topshop, Forever 21 and many more). There is a code ‘hidden’ in these links, deeplinks, which makes sure a sale gets tracked to the right blogger. A purchase doesn’t have to be made immediately by the way, but can be traced by the use of cookies until I believe approximately 30 days. But if you clicked a link of another blogger to the same webshop in the meantime, the sale is for the last blogger. So the last clicked link always gets ‘the deal’. You can see affiliate sales as a win-win situation: You help your readers finding a certain item and get compensated for it. I don’t make a lot of money out of this, but it’s a nice income on the side for which I don’t have to do much (I already search webshops for a hobby, haha). Well-known affiliate networks you can join as a (fashion blogger are RewardStyle en Zanox. I’m connected to these two myself as well.

2. Google Adsense banners
Google Adsense banners are banners customized to the internet behavior of your visitors: Every visitor could see a different advertisement. I for example see lots of advertisements for clothing on my blog and my boyfriend gets to see advertisements for cars, why should that be? It works quite simple: You pick a size of banner and if applicable state which advertisements you don’t want to be shown (like gambling and dating) and paste the HTML code in your sidebar. How much you’re going to earn is hard to say, since this is kind of vague. Google seems to pay per click (don’t click on your ads yourself, they can track that) and this pays you a couple of cents. I absolutely don’t earn a lot with this, but I also don’t have to do a thing for it. I once implemented an HTML code and that’s it. So it’s easy money.

3. Advertorials
The best way to monetize your blog is with advertorials: Advertisements in the form of blog posts. They’re usally written by the bloggers them selves, so it’s not a given text. This makes a more credible and worthy article. Many bigger bloggers are connected to media agencies, such as AdfactorBlogmijHot Pink Media and BlogToday. I’m connected to BlogToday myself. These media agencies usually take care of the advertorials for bloggers. If your not that big yet though, you can easily take care of your own advertorials (I still do that every once in a while as well). It’s possible that a company contacts you for writing an article for them. You could also reach out to interesting companies yourself as well though. What you need to ask for an advertorial still is tricky part though, since there are no rules for this. An idea is to charge for example 0.02 cent per unique visitor that monthly visits your blog (you take the average of the past three months). So imagine you have 5.000 unique visitors per month. According to this method you ask 100 euros for an advertorial. This is a method I once read about, but of course there are many more methods to think of. You could for example just set a price as well. I personally like the 0,02 cent per unique visitor method though, since it’s an explainable sum and I didn’t just ‘made it up’.

Lots of love,
Rowan

Follow on Bloglovin

9 comments