SAYING FAREWELL TO MY FAT DEPOSITS AND CELLULITE WITH FIGUURA


SAMSUNG CAMERA PICTURES

[dutch]

Ik weet niet of het jullie ooit is opgevallen, aangezien ik aardig weet hoe te poseren, maar in verhouding met mijn bovenlijf is mijn onderlijf aardig breed. Mijn borstvergroting (waar ik nog altijd heel blij mee ben) heeft dat contrast lichtelijk verminderd, maar het zit me nog steeds dwars. Ik heb vetophopingen op mijn dijen en heupen en heb ook aardig wat cellulitis. Nu ik heel blij ben met hoe mijn bovenlijf eruitziet, zou ik ook graag gelukkig willen zijn met de rest van mijn lichaam. Ik ben immers 24 en in de bloei van mijn leven en dus zou ik nu graag de beste versie van mezelf willen zijn!

“Ik ben in de bloei van mijn leven en wil de beste versie van mezelf zijn!”

Vetophopingen en cellulitis 
Dat betekent niet dat ik van plan ben om nog meer operaties te ondergaan; absoluut niet! Het formaat van mijn borsten was iets wat simpelweg niet gewijzigd kon worden zonder chirurgie. Maar na Renate Dijkstra, eigenaresse van Figuura, te hebben gesproken ben ik ervan overtuigd dat ik mijn doel van een smaller en steviger onderlichaam zeker kan bereiken zonder chirurgische ingrepen. Toch zal ik niet in staat zijn om mijn doelen helemaal zelf te gaan bereiken. Natuurlijk kan ik op een dieet gaan en nog meer bewegen, wat me zeker wel zal helpen om vet te verliezen. Het zal me echter niet helpen om van mijn plaatselijke vetophopingen en cellulitis af te komen. Dit weet ik al uit jarenlange ervaring. Er zijn wel tijden geweest waarin ik dunner was dan ik nu ben. Ik had destijds niks te klagen over het formaat van mijn benen, maar wel had ik nog steeds die gekke vetopslag op mijn dijen en boven mijn knieën en cellulitis op mijn achterste. Dus hoewel er heus wel tijden waren dat ik me iets beter heb gevoeld over mijn benen, heb ik me nooit echt comfortabel gevoeld in bikini. Ik wil graag dat dit jaar het eerste jaar wordt dat ik mezelf 100% comfortabel ga voelen in Bikini en dat is waar Figuura mij bij gaat helpen!

Mijn figuuranalyse bij Figuura
Figuura is een organisatie in Leeuwarden en sneek die is gespecialiseerd in gewichtsverlies en figuurcorrectie. Ze gebruiken effectieve, veilige en permanente methodes om probleemzones aan te pakken en een strakkere en gezondere huid te krijgen. Welke methode of combinatie van methodes het best voor jou is, wordt gebaseerd op een gratis en vrijblijvende figuuranalyse. Natuurlijk vertel ik jullie over Figuura met een reden en dat is dat we de handen ineen hebben geslagen om mijn doelen te bereiken! Vorige week had ik mijn figuuranalyse waarbij ik Renate vertelde over mijn probleemzones. Nadat ik was gemeten deelde Renate haar bevindingen met mij. Ze is ervan overtuigd dat ik mijn doelen al binnen een maand zou moeten halen en de eerste resultaten zouden zelfs al na 2,5 week zichtbaar moeten zijn, wat natuurlijk als muziek in mijn oren klinkt! Om permanente resultaten te boeken zullen we echter drie maanden bezig blijven; net op tijd voor mijn vakantie naar Bali!

“Ik heb vetophopingen op mijn dijen en boven mijn knieën en cellulitis op mijn kont.”

De methodes
Om deze resultaten te bereiken zal ik de Ultra Body Shape behandeling en compressietherapie ondergaan in combinatie met Arosha Body Wraps. Daarnaast zal ik de thermofysische methode gaan doen; bewegen in een warmtecabine. Daarnaast zal ik er natuurlijk ook op moeten letten wat ik eet, iets waar Renate mij bij zal helpen. Ik zal even kort toelichten wat deze methodes doen:

Arosha Body Wraps: zoals de naam al suggereert zijn dit een soort gaasachtige banden die om je lijf worden gewikkeld. De wraps bevatten actieve ingredienten en elimineren de gifstoffen die zich tussen de vetcellen bevinden. Door de gifstoffen te verwijderen neemt de zwelling van de huid af, wat ervoor zorgt dat de huid strakker wordt. Cellulitis, wat ontstaat door opzwellende gifstoffen en een slechte lymfewerking, wordt dan ook effectief bestreden met body wraps.

Ultra Body Shape behandeling: nadat de body wraps zijn aangebracht worden 8 pads die ultrasound, elektrolipolyse en infrarood vrijgeven geplaatst op de probleemzones. Naast zichtbare vermindering van vet en cellulitis, zorgt deze combinatie voor spieropbouw. De Ultra Body Shape behandeling duurt 30 minuten.

Compressietherapie: je benen worden verpakt in een luchtdrukpak waarin ritmisch lucht wordt ingebracht en weer wordt uitgezogen. Deze therapie zorgt voor een betere bloedcirculatie en lymfestroom en stimuleert het metabolisme. Dit zorgt er onder andere voor dat cellulitus wordt verminderd, wat de hoofdreden is dat ik compressietherapie geadviseerd kreeg. Ook deze behandeling duurt 30 minuten.

Thermofysische methode: dit betekent simpelweg 20 minuten bewegen in een warmtecabine. De bewegingen worden liggend gedaan zodat de rug en gewrichten worden ontlast. De warmte in de cabine voorkomt spierpijn en bevordert de doorbloeding in de huid en het spierweefsel.

 “De eerste resultaten zouden binnen 2,5 week zichtbaar moeten zijn!”

Aangezien volgens Renate de eerste resultaten al na 2,5 week zichtbaar zouden moeten zijn, zal ik jullie dan mijn eerste update geven: wat vind ik van de behandelingen? En hoeveel centimeters ben ik verloren en is mijn cellulitis verminderd? Daarna geef ik jullie drie maanden lang een maandelijkse update. Dus houd mijn blog en YouTube kanaal in de gaten, maar ook mijn Instagram stories waar ik geregeld behind the scenes beelden zal delen! Bekijk in de tussentijd eens de website van Figuura om al hun methodes te bekijken en om misschien jouw gratis en vrijblijvende figuuranalyse in te plannen!

xoxo,
Rowan

[english]

I’m not sure if you ever noticed, since I know how to pose, but in proportion to my upper body my lower body is fairly wide. My breast augmentation (which I still think was a great decision) slightly reduced that contrast, but it still bothers me. I’ve got fat deposits on my thighs and hips and do have a fair share of cellulite. Now that I’m really happy with the upper part of my body, I’d just like to be happy with my entire body. I mean I’m 24 and in the prime of my life and therefore I’d like to be the best version of myself!

“I’m in the prime of my life and want to become the best version of myself!”

Fat deposits and cellulite
That doesn’t mean that I’m planning on getting more surgery; not at all! The size of my breasts was something that simply couldn’t be done without surgery. But after talking to Renate Dijkstra, owner of Figuura, I’m convinced that I can achieve my goal of a slimmer and more firm lower body without surgery. I’m not going to be able to reach my goals entirely on my own though. Of course I can go on a diet and work out even more, which will most likely help me lose fat. But it won’t help me to get rid of my fat deposits and cellulite though. I already know this from years of experience. There have been times when I was thinner than I am now. I didn’t have anything to complain about the size of my legs back then, but I still had these weird fat deposits on thighs and above my knees and cellulite on my bum. So although there have been times I felt better about my legs, I never every really felt comfortable walking around in a bikini. I want this year to be the first year that I can feel 100% comfortable in bikini and that’s where Figuura comes in!

My figure analysis at Figuura
Figuura is an organization in Leeuwarden and Sneek specialized in weight loss and figure correction. They use effective, safe and permanent methods to combat problem areas and to get a more firm and healthy skin. Which method or combination of methods are best for you will be based upon your free and non-binding figure analysis. Of course I’m telling you about Figuura for a reason and that is that we started to collaborate to achieve my goals! Last week I had my figure analysis, where I told specialist Renate about my issues. After I got measured we sat down again and Renate shared her insights with me. She is convinced that we could already reach my goals within one month and the first results should be visible within only 2,5 weeks, which sounds like music to my ears! To get permanent results we’ll be going on for three months though; just in time for my trip to Bali!

“I’ve got fat deposits on my thighs and above my knees and cellulite on my bum.”

The methods
To reach these goals I’ll be undergoing the Ultra Body Shape treatment and compression therapy in combination with Arosha Body Wraps. Next to that I’ll be doing the thermophysical method; training in heat cabins. Next to that of course I’ll have to watch what I eat, which Renate will be helping me out with. I’ll briefly explain to you what these methods do:

Arosha Body Wraps: like the name suggests these are bandage like strips that get wrapped around your body. The wraps contain active ingredients and eliminate the toxics that are stored between the fat cells. By removing the toxics the swelling of the skin will decline, causing the skin to become tighter. Cellulite, which arises from swelling toxics and bad lymphatic activity, will therefore be tackled effectively with body wraps.

Ultra Body Shape treatment: after the body wraps have been applied, 8 pads releasing ultrasound, electrolysis and infra-red will be placed on the problem areas. Next to visible reduction of fat and cellulite, this combination also provides muscle building. The Ultra Body Shape treatment takes 30 minutes.

Compression therapy: in an air pressure suit air will be rhythmically brought in and sucked out. This therapy provides for a better blood circulation and lymphatic activity and stimulates the metabolism. This will among other decrease cellulite, which is the prime reason why I got advised compression therapy. This also takes 30 minutes

Thermophysical method: this simply means moving in a heat cabin for 20 minutes. The movements are done laying on the back, so back and joints won’t be pressured. The heat in the cabin prevents muscle ache and raises the blood flow in your skin and muscle tissue.

 “The first results should be visible within only 2,5 weeks!”

Since Renate says that there should already be visible results after only 2,5 weeks, that’s when I’ll be giving you my first update: what do I think of the treatments? But most importantly how many centimeters did I lose and has my cellulite decreased? After that I’ll be giving you monthly updates for three months. So stay tuned here on the blog and on my YouTube channel, but also on my Instagram stories where I’ll be sharing some behind the scenes footage! In the meantime take a look at Figuura’s website to see everything they’ve got to offer and to maybe plan your own free and non-binding figure analysis!

xoxo,
Rowan


Follow on Bloglovin